Första AP-fondens halvårsrapport: God avkastning ger viktigt tillskott i pensionssystemet, fortsatt fokus på hållbart värdeskapande

Stockholm 29 augusti 2014 – Första AP-fondens resultat för första halvåret 2014 uppgick till 16,6 mdkr efter kostnader. Avkastningen uppgick därmed till 6,5 procent efter kostnader. Fondens genomsnittliga årliga avkastning efter kostnader den senaste tioårsperioden var 6,7 procent, vilket överstiger målet om 5,5 procent.

Halvåret i korthet

  • Resultatet uppgick till 16,6 mdkr (9,5) efter kostnader
  • Fondkapitalet ökade med 14,1 mdkr till 267 mdkr
  • Under perioden betalade Första AP-fonden netto ut 2,5 mdkr (3,1) till pensionssystemet för att täcka skillnaden mellan pensionsavgifter och pensionsutbetalningar
  • Fondens förvaltningskostnader var 206 mkr (166) vilket motsvarar 0,16 procent (0,14) i årstakt av förvaltat kapital

Vd Johan Magnusson kommenterar resultatet:

– Vi har ett långsiktigt uppdrag, därför är det värdeutvecklingen över en längre period som är relevant. Målet är en årlig genomsnittlig avkastning på minst 5,5 procent efter kostnader mätt över rullande tioårsperioder. För den senaste fem- respektive tioårsperioden har vi nått en årlig avkastning på 9,8 respektive 6,7 procent efter kostnader.

Första AP-fondens strategiska inriktning har varit att bygga en portfölj som är robust mot stora värdeförändringar. Efter ett omfattande strategiarbete har beslut fattats att på sikt öka portföljens risknivå och därmed öka sannolikheten att nå pensionssystemets långsiktiga behov av avkastning.

– Under de senaste tio åren har fonden bidragit till pensionssystemet med 125 miljarder kronor. Det är ett viktigt tillskott till pensionssystemet, säger Johan Magnusson.

Fondens ambition är hög när det gäller hållbart värdeskapande.

– Vi äger relativt få bolag eftersom våra investeringar bygger på aktiva beslut om vad fonden ska äga och varför. En lång placeringshorisont och en koncentrerad portfölj är viktiga förutsättningar för fondens hållbarhetsarbete. Det skapar förutsättningar för våra förvaltare att vara bättre informerade om de bolag fonden investerar i.

Kontakt

Johan Magnusson, vd Ossian Ekdahl
chef kommunikation och ägarstyrning
0709-681 209,
ossian.ekdahl@ap1.se

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det svenska allmänna inkomstpensionssystemet. AP-fondernas kapital säkrar att pensioner kan betalas ut även under år när inbetalningarna till inkomstpensionssystemet är lägre än utbetalningarna. Första AP-fonden förvaltar 267 miljarder kronor i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, riskkapitalfonder och hedgefonder. Första AP-fonden investerar för att nå långsiktigt hög avkastning till låg risk.

Läs om AP-fonderna på apfonderna.se och om Första AP-fonden på ap1.se.