Första AP-fondens avkastning för första halvåret 2019 uppgick till 9,7 procent efter kostnader

Första AP-fondens positiva resultat om 31,4 miljarder kronor (mdkr) för första halvåret 2019 innebär att det totala fondkapitalet ökade till 352 mdkr per 30 juni.  Fonden överträffar det långsiktiga målet om en real avkastning på 4,0 procent efter kostnader mätt över rullande tioårsperiod. Under första halvåret överfördes 3,0 mdkr till inkomstpensionssystemet.

VD Johan Magnusson kommenterar det första halvåret:

– Bakom resultatet ligger framförallt den starka utvecklingen på världens aktiemarknader men samtliga våra tillgångsslag har bidragit till det positiva resultatet. Blickar vi framåt är vår syn att tillgångsmarknaderna generellt sett kommer att vara lågavkastande. Vi har därför fortsatt en lägre risknivå än vi historiskt valt. Vårt uppdrag kräver att vår förvaltning sker utifrån ett långsiktigt perspektiv och utvärderingen av fonden bör också göras över en längre tidsperiod för att vara relevant. Vår reala avkastning efter kostnader har den senaste tioårsperioden varit 7,7 % vilket överstiger det långsiktiga målet om 4,0 %.

Första halvåret 2019 i korthet

  • Resultatet för första halvåret 2019 uppgick till 31,4 mdkr (8,5) efter kostnader
  • Avkastningen uppgick till 9,7 procent (2,5) efter kostnader
  • Mätt över den senaste tioårsperioden uppgick den genomsnittliga reala årliga avkastningen till 7,7 procent (6,3)
  • Sedan inkomstpensionssystemets nettoflöden blev negativa 2009, har Första AP-fonden sammantaget betalat ut 54 mdkr, varav 3,0 mdkr (3,3) överfördes till Pensionsmyndigheten under första halvåret 2019
  • Det totala fondkapitalet ökade med 28,4 mdkr (5,2) till 352,0 mdkr per 30 juni 2019
  • Fondens förvaltningskostnader sjönk till 217 miljoner kronor (221), vilket motsvarar 0,13 procent (0,13) i årstakt av förvaltat kapital.

Halvårsrapport 2019

För eventuell ytterligare information kontakta:

Johan Magnusson, VD Första AP-fonden tel. 08-566 202 00

Sara Christensen, Chef Kommunikation Första AP-fonden tel. 070-968 12 50

Första AP-fonden

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar 352 miljarder kronor (30 juni 2019) i en portfölj bestående av bland annat noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder, infrastruktur och high yield. Investeringarna görs över hela världen. Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv och engagerad ägare. Som ägare ställer fonden höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning. www.ap1.se.