Första AP-fondens avkastning för 2017 uppgick till 9,6 procent efter kostnader

Första AP-fondens resultat för helåret 2017 uppgick till 29,3 miljarder kronor (27,0) efter kostnader. Det motsvarar en avkastning efter kostnader på 9,6 procent (9,3). Det totala fondkapitalet uppgick vid årets slut till 333 miljarder kronor. Den reala avkastningen under den senaste tioårsperioden uppgick till 5,0 procent per år efter kostnader. Första AP-fondens mål överträffas därmed på såväl kort som lång sikt.

VD Johan Magnusson kommenterar resultatet:

– Det är tillfredsställande att vi fortsätter att leverera ett gott resultat med en avkastning på förvaltat kapital på 9,6 procent efter kostnader för 2017 samtidigt som vi sänker våra kostnader. Största bidragen i absoluta kronor kom från aktier och fastigheter.

– För att möta en alltmer utmanande omvärld jobbar vi kontinuerligt med att förfina och utveckla vår portfölj. Under 2017 utökade vi bland annat investeringarna på tillväxt­marknader samt minskade vår exponering mot dollar till förmån för svenska kronor.

Sedan 2009 har Första AP-fonden betalat ut 44 miljarder kronor, varav 7,4 miljarder under 2017, för att täcka avgiftsunderskottet i inkomstpensionssystemet.

– Första AP-fonden fortsätter det målmedvetna hållbarhetsarbetet med ett tydligt integrerat förhållningssätt, där vi ser hållbarhet som en naturlig och viktig utvärderingsaspekt bland andra i investeringarna.

2017 i korthet

– Resultatet för 2017 uppgick till 29,3 miljarder kronor (27,0) efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på 9,6 procent (9,3).

– I reala termer var avkastningen 7,8 procent (7,6) under 2017.

– Den reala avkastningen den senaste tioårsperioden uppgick till 5,0 procent, vilket överstiger målet om 4,0 procent.

– Förvaltningen genererade en överavkastning på 3,5 mdkr (4,2) utöver fondens strategiska benchmark*. Största bidragen i absoluta kronor kom från aktier och fastigheter.

– Det totala portföljvärdet uppgick till 333 miljarder kronor per 31 december 2017.

– Sedan 2009 har Första AP-fonden betalat ut 44 miljarder kronor, varav 7,4 miljarder kronor under 2017, för att täcka avgiftsunderskottet i inkomstpensionssystemet.

– Fondens förvaltningskostnader sjönk till 445 miljoner kronor (458), vilket motsvarar 0,14 procent (0,15) av genomsnittligt förvaltat kapital.

* Första AP-fondens strategiska benchmark för förvaltningen på lång sikt (10 år) definieras utifrån styrelsens riskpreferens, investeringsövertygelser och riktlinjer.

Ladda ned pressmeddelandet som en pdf här.