Första AP-fondens avkastning för 2016 uppgick till 9,3 procent efter kostnader

Stockholm 23 februari 2017 – Första AP-fondens resultat för helåret 2016 uppgick till 27,0 miljarder kronor (11,3) efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på 9,3 procent (4,0). Det totala fondkapitalet uppgick vid årets slut till 311 miljarder kronor. Den reala avkastningen under den senaste tioårsperioden uppgick till 4,3 procent per år efter kostnader. Första AP-fondens mål överträffas därmed på såväl kort som lång sikt.

VD Johan Magnusson kommenterar resultatet:

– Det känns bra att kunna redovisa ett gott resultat för 2016 med en avkastning på förvaltat kapital på 9,3 procent efter kostnader. Största bidragen kom från fastigheter samt allokering och valuta. Det goda resultatet uppnåddes under ett år som präglades av turbulens inom världspolitiken och händelserika finansmarknader.

Sedan 2001 har Första AP-fonden levererat ett sammanlagt resultat på 192 miljarder kronor.

– Det är naturligtvis tillfredsställande att vi under så många år har kunnat medverka till att stärka det svenska pensionssystemet.

Fonden betalade under 2016 ut 6,6 miljarder kronor till pensionssystemet.

– Vi ser dock en utmaning i att upprätthålla den goda utvecklingen och nå målet om 4 procents real avkastning på rullande tioårsbasis. Flera faktorer bidrar till detta, bland annat de många osäkra marknadsfaktorerna i världen, men också vår relativt höga andel räntebärande tillgångar som styrs av gällande placeringsregler för AP-fonderna.

Första AP-fondens förvaltningskostnader sjönk till 0,15 procent 2016 jämfört med 0,17 procent 2015.

– Det är glädjande att konstatera att vårt fokus på kostnadseffektivitet gett resultat. Vi har fortsatt utvecklingen mot en mer robust portfölj där mycket förvaltas internt, vilket är kostnadseffektivt. De delar som förvaltas externt är ofta dyrare, men förväntas ge ett starkt bidrag efter kostnader. Analyser av fondens kostnader måste därför alltid göras i perspektivet av investeringsstrategin.

Året i korthet

– Resultatet för 2016 uppgick till 27,0 miljarder kronor (11,3) efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på 9,3 procent (4,0).
– I reala termer var avkastningen 7,6 procent under 2016.
– Den reala avkastningen den senaste tioårsperioden uppgick till 4,3 procent, vilket överstiger målet om 4,0 procent.
– Förvaltningen genererade en överavkastning på 4,2 mdkr (3,6) utöver fondens strategiska benchmark. Största bidragen kom ifrån fastigheter samt allokering och valuta.
– Första AP-fonden har betalat ut 36,6 miljarder kronor sedan 2009, varav 6,6 miljarder kronor under 2016, för att täcka avgiftsunderskottet i inkomstpensionssystemet.
– Fondens förvaltningskostnader sjönk till 458 miljoner kronor (493), vilket motsvarar 0,15 procent (0,17) av genomsnittligt förvaltat kapital.

Kontakt
Johan Magnusson, VD

Anna Fall, kommunikationschef
0709-681 250
Första AP-fonden är en av fem AP-fonder som säkerställer stabiliteten i det svenska inkomstpensionssystemet. Genom långsiktiga investeringar och medarbetarnas professionella arbete ska Första AP-fonden bli en pensionsförvaltare i världsklass. Vi förvaltar tillgångar till ett värde av 311 miljarder kronor (31 dec 2016) i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar. Vårt uppdrag är att, med väl avvägda finansiella risker, uppnå högsta möjliga avkastning och därmed bidra till en hög och förutsägbar inkomstpension för nuvarande och framtida pensionärer.
Läs hela årsredovisningen här.

Läs originalutskicket här.