Första AP-fondens ägarrapport 2018: Utveckling av hållbarhetsarbetet och förändrad AP-fondslag i fokus

Första AP-fonden publicerar idag sin ägarrapport för 2018. Under året fortsatte utvecklingen inom hållbarhetsområdet i hög takt. Ett intensivt arbete med förberedelser inför den förändrade AP-fondslagen genomfördes i samverkan med de övriga AP-fonderna.

Under året röstade fonden på stämmorna i 32 svenska samt 570 utländska bolag. Det innebär att fonden röstade på samtliga stämmor i svenska, samt i merparten av de bolag på utvecklade marknader där fonden äger aktier. Fonden är inför stämmosäsongen 2019 representerad i elva valberedningar.

Under året ägnades särskild uppmärksamhet åt mätbolaget Hexagon och de två spelbolagen Stillfront och Starbreeze. Rättsprocessen mot Hexagons vd följdes noggrant. Som ny stor ägare i Stillfront ingick fonden i valberedningen, där arbetet med att föreslå en ny styrelse krävde omfattande diskussioner. I slutet av året ansökte Starbreeze om företagsrekonstruktion. Delar av styrelsen lämnade bolaget, och nya ledamöter behövde tillsättas.

Det gångna året vidareutvecklade fonden hållbarhetsarbetet genom en övergripande intern process, bland annat genom att utarbeta särskilda hållbarhetsövertygelser.

– Att ta hänsyn till hållbarhet är en av de bärande övertygelser vi utgår från. Vi integrerar hållbarhet i investeringarna för att långsiktigt öka avkastningen och reducera finansiell risk. Hållbarhetsövertygelserna sammanfattar hur vi ser på hållbarhet och kan tillämpas praktiskt i hela verksamheten, säger VD Johan Magnusson.

Den 1 januari 2019 infördes den förändrade AP-fondslagen. Lagen anger att fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande, och innebär en skärpning jämfört med tidigare formuleringar.

Som förberedelse inför den förändrade AP-fondslagen arbetade Första AP-fonden under året intensivt tillsammans med övriga AP-fonder för att precisera lagens krav på att agera föredömligt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Samverkan mellan fonderna omfattar en värdegrund för förvaltningen samt riktlinjer för redovisning av måluppfyllelse och för vilka tillgångar som fondmedel inte bör placeras i.

Riktlinjerna för att välja bort investeringar utgår liksom tidigare i första hand från internationella konventioner som Sverige har undertecknat.

– Första AP-fonden väljer därutöver att avstå från investeringar i ett hundratal bolag som producerar tobak, kärnvapen, termiskt kol eller oljesand, även om bolagen inte direkt verkar i strid mot internationella konventioner. Vi exkluderar också bolag som till­verkar cannabis för icke-medicinskt bruk, säger Ossian Ekdahl, chef för ägaransvar.

Ladda ned Första AP-fondens ägarrapport för 2018 här.