Första AP-fondens ägararbete 2017; Ökad transparens från bolagen i fortsatt fokus

När Första AP-fonden i dagarna publicerar sin Ägarrapport för 2017, framgår det hur fonden bedriver ett mycket aktivt ägararbete. Under förra året röstade fonden t ex på 28 svenska och 629 utländska bolagsstämmor och inför stämmosäsongen 2018 har ett aktivt arbete drivits i 13 valberedningar.

Några av de bolag som stått särskilt i fokus är Eltel, Hexagon och Nordea. För Eltel har arbetet framför allt handlat om att få fram en ny styrelse med rätt kompetens och erfarenhet. I Hexagons fall aktualiserades bland annat frågan om vilka sidouppdrag som kan anses vara lämpliga och tillåtna för VD och ledning. För Nordea har fokus varit flytten av huvudkontoret till Finland.

– Vi valde att rösta ja till förslaget, säger Ossian Ekdahl, chef för Aktivt Ägaransvar på Första AP-fonden. Det främsta skälet var att vi har förtroende för styrelsen som gjort övervägandet att en flytt är det bästa för Nordea och dess aktieägare. Nordeas avsikt att behålla en ägarledd valberedning och arbetstagar­repre­sentanter i styrelsen var också viktigt.

Som långsiktig ägare vill Första AP-fonden utöva sitt ägaransvar och bidra positivt till utvecklingen i portföljbolagen, för lägre risk och högre avkastning.

– Vi gör bolag bättre genom att äga dem och som stor ägare kan vi också ställa krav, menar Ossian Ekdahl. En av de frågor vi drivit särskilt intensivt under det gångna året är vikten av effektiva och affärsbaserade incitamentsprogram för ledningar. Hög transparens från bolagen är a och o kring denna och andra frågor.

Första AP-fonden prioriterar alltid det övergripande målet om att skapa bästa möjliga avkastning på pensionsspararnas pengar.

– Bäst förutsättningar att nå det målet får vi genom att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter vid våra investeringar. Det gör vi dels genom att påverka de bolag vi äger i önskvärd riktning, dels genom att integrera hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen.

Varje år publicerar Första AP-fonden en ägarrapport, där arbetet inom Aktivt ägaransvar under gånga året redovisas. Läs mer här