Första AP-fonden reviderar sin resepolicy

Första AP-fondens styrelse och vd har beslutat att genomföra en kartläggning av de tjänsteresor som utförts under de senaste åren. Denna kartläggning kommer utgöra en del av beslutsunderlaget inför en revision av fondens resepolicy.

Första AP-fonden är en av Europas större pensionsförvaltare med en majoritet av investeringarna utanför Sverige. Att resa är därför en naturlig del av förvaltningsuppdraget. Även om fonden ur både ett nationellt och internationellt perspektiv har låga förvaltningskostnader så tar fonden intryck av den pågående diskussionen kring kostnader och ändamål för tjänsteresorna.

Vid ett ordinarie sammanträde den 17 december beslöt styrelsen att uppdra till vd att kartlägga omfattningen av fondens tjänsteresor och hur de har genomförts. Resultatet kommer att ligga till grund för en kommande revision av fondens resepolicy, vilken gäller såväl medarbetare, ledning som styrelse.

”Första AP-fonden kommer i samband med revisionen av resepolicyn överväga att införa en striktare hållning vad gäller såväl val av flyg som hotell”, säger Första AP-fondens vd Johan Magnusson.

Under 2016 genomfördes en internkonferens med syftet att arbeta med affärsplanen, utveckla den interna lagandan och kommunikationen, samt dela kunskap om omvärldshändelser som påverkar fondens investeringar. Konferensen hölls på en konferensanläggning i Languedoc i Frankrike, där vd Johan Magnusson har ett semesterboende.

”Styrelsen ser ett stort värde i att fondens medarbetare samlas för att planera och utveckla verksamheten, men har uttryckt kritik mot lokaliseringen av internkonferensen”, säger Första AP-fondens styrelseordförande, Urban Karlström.

”Jag har full förståelse för styrelsens kritik och skulle idag ha valt ett annat upplägg”, säger vd Johan Magnusson.

Styrelsen har i samförstånd med vd beslutat att uppdra till revisionsfirman KPMG att granska om internkonferensen i Frankrike genomfördes i enlighet med regler och policy för fonden samt om någon intressekonflikt förelåg.

Resultatet av ovanstående utredningar, samt fondens reviderade resepolicy, kommer offentliggöras under första kvartalet 2019.

Information om fondens internkonferens i Frankrike

Första AP-fonden genomförde under 2016 en internkonferens med syftet att arbeta med affärsplanen, utveckla den interna lagandan och kommunikationen, samt dela kunskap om omvärldshändelser som påverkar fonden.

Konferensen hölls på en konferensanläggning i Languedoc i Frankrike. De anställda anlände på kvällen, lördagen den 1 oktober 2016, och konferensprogrammet inleddes på söndagsmorgonen. Hemresan skedde tisdagen den 4 oktober. 48 medarbetare deltog i konferensen.

Konferensen kostade 9 922 kr per deltagare. Den totala kostnaden var 476 276 kr. Till detta ska läggas mindre utlägg för flygbuss etc., vilka bedöms uppgå till totalt cirka 10 000 kr. Traktamente har inte betalats för resan, och medarbetarna fick ingen ersättning för att de arbetade under helgen.

Inför valet av konferenshotell tog fonden in offerter från två svenska konferenshotell, samt kostnader för resor till dessa. Jämförelsen visade att resan till Frankrike var i samma prisklass och därmed totalt sett ett mer attraktivt alternativ.

Fondens vd Johan Magnusson har sedan 2015 en privat lägenhet i anslutning till konferensanläggningen. Johan Magnusson har inga ekonomiska intressen i konferensanläggningen. Han stod för sina egna kostnader för boendet under resan och reste varken ned i förväg eller stannade ytterligare dagar i samband med konferensen.

 

Se även:

Första AP-fonden lämnar information om genomförda tjänsteresor (14 december 2018)