Första AP-fonden redovisar rekordresultat för 2021

Avkastningen 2021 uppgick till 20,8 procent efter kostnader, den högsta i fondens historia. Aktivt agerande och väl utnyttjade riskmandat i en marknad som präglades av hög aktivitet bidrog till att Första AP-fonden (AP1) redovisade ett resultat på 80,7 miljarder kronor. Det svenska inkomstpensionssystemet stärktes och det totala fondkapitalet för AP1 ökade till 466 miljarder kronor. Under året har även kostnadseffektiviteten förstärkts och hållbarhetsarbetet utvecklats ytterligare.

VD Kristin Magnusson Bernard kommenterar resultatet:

”Avkastning och resultat för 2021 på det kapital som har anförtrotts AP1 av dagens och morgondagens svenska pensionärer är det högsta i vår 20-åriga historia vilket är mycket glädjande. Året präglades av stark ekonomisk återhämtning och ökat klimatfokus, samt hög marknadsaktivitet med snabba växlingar mellan god riskaptit och inflationsturbulens. Över tid gick marknaden starkt uppåt, med kortare avbrott då oron över pandemin tillfälligt blossade upp. Vår strategi var att allokera aktivt och snabbt agera för att söka bästa positionering när marknadsläget skiftade.

Att formulera en stark vy, att våga agera och ständigt ifrågasätta den, ser vi som framgångsrecept både under det gånga året och framåt. Det gäller att ständigt vara uppmärksam i det korta, taktiska beslutsfattandet för att kunna ta vara på de långsiktiga möjligheterna. Jag är stolt över hur medarbetarna under året ständigt utmanade varandra och ifrågasatte strategier och exponeringar, så att vi hela tiden kunde anpassa vårt risktagande. Styrelsen gav oss goda förutsättningar med ett väldefinierat strategiskt ramverk och tydligt riskmandat vilket ger oss långsiktighet och trygghet. Genom ett aktivt fokus på kostnadseffektivitet lyckades vi också sänka vår kostnadsandel ytterligare.

Fonden har ett starkt hållbarhetsfokus för att främja en hållbar utveckling och under året har styrelsen antagit en ny ESG-strategi. Vi tog också ytterligare steg närmare vårt mål om en koldioxidneutral portfölj 2050 genom en fortsatt minskning av den noterade aktieportföljens koldioxidavtryck med 11 %. Bolagen i portföljen minskade sina koldioxidutsläpp med 7 %. Det blir allt tydligare att klimatomställningen också kräver fokus på andra hållbarhetsaspekter som miljö och social hållbarhet. För oss investerare liksom andra aktörer blir därför avvägningar och prioriteringar viktiga för att i möjligaste mån undvika att ett hållbarhetsmål uppnås på bekostnad av ett annat. Stora kapitalströmmar ska allokeras om i en komplex och dynamisk marknad där beslutsunderlagen är mer ofullständiga än vi är vana vid. Ökad tydlighet kring hur omställningen kommer gå till i praktiken, som vägvisning från COP26 eller EU:s taxonomi, underlättar för investerare att bidra till en marknadsutveckling som i sig är hållbar, lönsam och sker med bibehållen finansiell stabilitet.

Om 2021 var återhämtningens år går vi nu mot förväntade penning- och finanspolitiska åtstramningar runtom i världen. Konjunkturen mognar snabbt och centralbankerna påbörjar nedtrappningar av sina stödköp inför framtida räntehöjningar. När och om inflationen faller tillbaka kommer att påverka både beslutsfattarnas agerande och riskaptiten på de finansiella marknaderna. Geopolitiska spänningar och energiberoenden kommer sannolikt även framåt att färga de problemställningar som uppstår. Vi vill fortsätta att agera både på snabba slag och långsiktiga faktorer som hållbar omställning och digitalisering på ett sätt som skapar värde.

När jag blickar tillbaka på mina första arton månader som vd för Första AP-fonden, känner jag en oerhörd stolthet över alla medarbetare och vad vi har uppnått med styrelsens stöd. Jag är glad att se hur vi alla jobbar tillsammans som ett lag, där vi når vår fulla potential i samarbetet mellan olika kompetensområden, och vi står nu väl rustade att än bättre uppfylla vårt uppdrag framåt” avslutar Kristin Magnusson Bernard, vd Första AP-fonden.

Nyckeltal 2021-12-31 2020-12-31
Utgående fondkapital, mdkr 465,8 392,6
Periodens resultat, mdkr 80,7 34,8
Nettoflöden pensionssystemet, mdkr -7,5 -7,9
Ingående fondkapital, mdkr 392,6 365,8
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, % 0,05 0,06
Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, % 0,02 0,02
Total Förvaltningskostnadsandel, % 0,07 0,08
Avkastning efter kostnader, % 20,8 9,7
Real avkastning efter kostnader, % 16,9 9,2
Annualiserad avkastning efter kostnader 5 år, % 10,6 8,4
Annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, % 10,3 8,0
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, % 9,0 7,0
Aktieportföljens koldioxidavtryck, tCO2e/mSEK 8,2 9,3

Ladda ned Första AP-fondens årsredovisning för 2021 här.

Kontakt:
Kristin Magnusson Bernard, VD Första AP-fonden, tel. 08-566 202 00.
Sara Christensen, Chef Kommunikation Första AP-fonden tel. 070-968 12 50, sara.christensen@ap1.se.