Första AP-fonden redovisar en avkastning på 9,7 procent och sänkte koldioxidavtrycket och kostnaderna kraftigt under 2020

Under ett utmanande år levererade Första AP-fonden en hög avkastning på 9,7 procent efter kostnader och resultatet uppgick till 34,8 miljarder kronor. Totalt har 7,9 miljarder kronor överförts till inkomstpensionssystemet och vid årsskiftet hade fonden ett förvaltat kapital på 392,6 miljarder kronor. Under året har kostnaderna sänkts med 123 miljoner kronor, en minskning med 29 procent, och aktieportföljens koldioxidavtryck sänktes med 46 procent.

VD Kristin Magnusson Bernard kommenterar resultatet:

”Jag känner mig oerhört stolt över fondens medarbetare som med stort engagemang har lyckats leverera på alla delar i vårt uppdrag – god avkastning, hög kostnadseffektivitet och hållbart värdeskapande. Under ett utmanande år har vi framgångsrikt hanterat portföljen och ställt om och ändrat både våra exponeringar och vårt arbetssätt. Fonden levererade en avkastning på 9,7 procent, vilket bidrar till att fondens resultat över tid väl överstiger fondens uppsatta mål. Under året har fondens förvaltningskostnader sänkts med 123 miljoner kronor, till en nivå som ligger avsevärt lägre än motsvarande pensionsfonder i en internationell jämförelse.

Vi har också tagit stora steg inom vårt hållbarhetsarbete. Styrelsens beslut att avinvestera bolag med fossil verksamhet verkställdes under 2020 och har förutom att minska den finansiella risken bidragit till att vi minskat vårt koldioxidavtryck i den noterade aktieportföljen med 46 procent. Under året har alla våra förvaltningsteam arbetat med att vidareutveckla hållbarhetsaspekter i sina mandat. Vi har drivit på utvecklingen genom att ställa krav på externa förvaltare att utveckla hållbara och fossilfria fonder, som även är öppna för andra investerare. Vi har också satt mål om att öka vår andel dedikerade investeringar som främjar en hållbar utveckling, vilket ger oss goda möjligheter att fortsätta att styra kapitalflöden till hållbara bolag. Som stor ägare har vi även bedrivit ett ansvarsfullt ägarstyrningsarbete.

Blickar vi framåt ser vi en fortsatt komplex omvärld med stor osäkerhet på de finansiella marknaderna. Den starka återhämtningen på världens börser står i skarp kontrast till situationen i servicesektorn och delar av arbetsmarknaden. De mycket ojämnt fördelade effekterna av pandemin kommer sannolikt påverka oss under lång tid framöver. Hur penningpolitiska och finanspolitiska stimulansåtgärder spelar ut, liksom påverkan från geopolitiska spänningar, kommer att ha avgörande betydelse för näringsliv och marknader framåt. Strukturella förändringar som den pågående digitaliseringen och förflyttningen mot en klimatneutral ekonomi kommer fortsatt vara drivande krafter.

Trots att vi ser en oviss framtid framför oss, känner vi oss trygga i vårt uppdrag. Genom att vara en ansvarsfull investerare med en aktiv påverkansagenda skapar vi god avkastning och bidrar i omställningen till ett hållbart samhälle”, avslutar Kristin Magnusson Bernard, VD Första AP-fonden.

Nyckeltal 2020-12-31 2019-12-31
Utgående fondkapital, mdkr 392,6 365,8
Periodens resultat, mdkr 34,8 48,6
Nettoflöden till Pensionssystemet, mdkr -7,9 -6,5
Ingående fondkapital, mdkr 365,8 323,7
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, % 0,06 0,07
Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, % 0,02 0,05
Total Förvaltningskostnadsandel, % 0,08 0,12
Avkastning efter kostnader, % 9,7 15,1
Real avkastning efter kostnader, % 9,2 13,4
Annualiserad avkastning efter kostnader 5,0 år, % 8,4 7,3
Annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år, % 8,0 8,1
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år, % 7,0 6,9

Ladda ned Första AP-fondens årsredovisning för 2020 här.

För mer information kontakta:

Kristin Magnusson Bernard
VD Första AP-fonden
Tel. 08-566 202 00

Sara Christensen
Chef Kommunikation Första AP-fonden
Tel. 070-968 12 50
sara.christensen@ap1.se