Första AP-fonden rapporterar första halvåret 2020

Utbrottet av coronapandemin har ändrat spelplanen för världsekonomin och påverkar oss alla, direkt eller indirekt. För Första AP-fonden (AP1) har pandemin inneburit ett ovanligt intensivt arbete under våren, med ständig utvärdering av förvaltnings- och allokeringsstrategin utifrån en helt ny situation, samtidigt som åtgärder har vidtagits för att se till fondens anställdas hälsa och säkerhet.

Första AP-fonden hade vid ingången av året gjort bedömningen att utsikterna för fortsatt uppgång var små, och var positionerad för en marknadsnedgång. Detta innebar att fonden gick in i krisen med relativt sett låg risk och kunde öka exponeringen mot aktier stegvis innan marknaderna successivt återhämtade sig.  Delar av portföljen uppvisade under det första halvåret en mycket god avkastning, som t ex svenska småbolagsportföljen, samt en gynnsam position i våra ränteplaceringar, medan återhämtningen i den bredare portföljen gick långsammare. Avkastningen efter kostnader uppgick till -1,8 % för det första halvåret.

Under första halvåret överfördes 4,2 mdkr till inkomstpensionssystemet, förvaltningskostnaderna sänktes till 0,09 % i årstakt av förvaltat kapital och det förvaltade kapitalet uppgick till 355 mdr SEK per den 30 juni 2020.

Tf. VD Teresa Isele kommenterar det första halvåret:

– Coronapandemins effekter har varit extremt svårbedömda. Åtgärderna för att stoppa smittspridningen har fått betydande konsekvenser på företagens värdekedjor, följt av rekordartade ökningstal för konkurser och arbetslöshet i många av världens länder. Samtidigt har de rekordstora stimulanspaketen från centralbanker och regeringar inneburit att marknaderna successivt blivit mer optimistiska kring en snabb återhämtning för världsekonomin. Första AP-fonden var väl positionerad vid ingången av krisen, vilket gav oss möjlighet att öka exponeringen mot aktier innan marknaderna successivt återhämtade sig. Sammantaget har vår reala avkastning efter kostnader under den senaste tioårsperioden varit 6,7 %.

– Vår bedömning av marknadsutsikterna i nuläget pekar på en del orosmoment i form av osäkerhet kring pandemin och dess politiska konsekvenser, ökade globala spänningar och potentiella handelskonflikter, i kombination med en ökad skuldsättning till följd av stimulanspaketen, vilket kan komma att få en negativ påverkan på världsekonomin på sikt. Vårt viktiga uppdrag, att förvalta svenska folkets pensioner, kräver dock att vår förvaltning sker utifrån ett långsiktigt perspektiv vilket ger oss goda möjligheter att hantera en volatil marknad som denna.

Ladda ned Första AP-fondens halvårsrapport för 2020 här.

För eventuell ytterligare information kontakta:

Teresa Isele, tf. VD Första AP-fonden tel. 08-566 202 00
Sara Christensen, Chef Kommunikation Första AP-fonden tel. 070-968 12 50