Första AP-fonden och Legal & General Investment Management i samarbete kring indexnära fond med aktiv hållbarhetsprofil

Idag lanseras den nya fonden L&G Emerging Market Equity Future Core Fund, en ny innovativ fond som kopplar allokering av kapital till tydliga hållbarhetskrav på de företag fonden investerar i. Fonden gör det möjligt att kombinera passiv förvaltning på tillväxtmarknader med kravet att vara ansvarsfulla ägare, med bibehållen avkastningsprofil.

Fonden har utvecklats av Första AP-fonden i samarbete med Legal & General Investment Management (LGIM) för att möta institutionella investerares behov av indexnära fonder med en utökad hållbarhetsprofil. Ett behov som har ökat i takt med att fler investerare väljer passiva eller indexnära förvaltningsmodeller.

I L&G Emerging Market Future Core Fund fördelas fondens kapital utifrån ett index där viktningen justeras utifrån hur väl bolagen presterar inom ett antal hållbarhetskriterier. Indexet består av stora och medelstora (large and mid-cap) bolag på 26 tillväxtmarknader, där alla bolag lever upp till grundläggande krav på hållbarhet. Fonden är helt fossilfri, vilket är i linje med Första AP-fondens beslut vid inledningen av året att avinvestera fossila bolag för att begränsa exponeringen mot klimatrisker.

Fondens ägararbete bygger på två komponenter:

  Betygsättningen enligt hållbarhetskriterierna är helt transparent för bolagen som ingår i indexet. Det innebär att bolagen genom agerande och förändring i viss mån kan påverka sin viktning i indexet.

  LGIM driver ett aktivt ägarstyrningsarbete, bland annat genom att föra nära dialoger med bolagen och att rösta vid bolagsstämmor i specifikt utvalda frågor.

Kombinerat ger detta möjligheter att tillsammans med bolagen påverka utvecklingen i positiv riktning, och fonden utgör därmed ett effektivt komplement till att endast använda exkludering som påverkansmetod.

Fonden finns tillgänglig för institutionella investerare vilket innebär att fler investerare kan dra nytta av det Första AP-fonden varit med och utvecklat. Därmed kan förvaltningsmodellen och fondens ansvarsfulla agerande som ägare få ytterligare kraft att påverka. Med mer kapital ökar dessutom fondens möjlighet till positiv påverkan.

Majdi Chammas och Tina Rönnholm på Första AP-fondens enhet Externa partnerskap och innovation kommenterar:

”Det är glädjande att vår dialog med LGIM har lett fram till den här nya och innovativa fonden. Genom att arbeta transparent och aktivt med flera hållbarhetsaspekter kan vi stötta bolag som vill åstadkomma positiv förändring samtidigt som vi får den avkastningsprofil vi eftersträvar i en indexnära investering. Första AP-fonden har som långsiktig investerare en möjlighet att leda och driva på förändring, och genom lanseringen av den här fonden kan fler investerare ansluta sig till oss i detta arbete.”

Ytterligare information om L&G Emerging Market Equity Future Core Fund finns på LGIMs webbplats.

Kontakt:

Sara Christensen, Chef Kommunikation Första AP-fonden tel. 070-968 12 50, sara.christensen@ap1.se

Första AP-fonden

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar 355 miljarder kronor (30 juni 2020) i en portfölj bestående av bland annat noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder, infrastruktur och high yield. Investeringarna görs över hela världen. Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv och engagerad ägare. Som ägare ställer fonden höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning. www.ap1.se.