Första AP-fonden lämnar ytterligare information om bakgrunden till vd Johan Magnussons avgång

Den 2 september kommunicerade Första AP-fonden att styrelsen beslutat att entlediga Johan Magnusson från befattningen som vd mot bakgrund av att han brutit mot fondens interna regelverk. Fonden har nu slutfört sin bedömning av behovet av sekretess enligt OSL (Offentlighets- och Sekretesslagen) avseende uppgifterna och beslutat att offentliggöra ytterligare detaljer.

Den händelse som styrelsen anser bryter mot det interna regelverket avseende innehav och handel med finansiella instrument inträffade under våren innevarande år. Första AP-fonden deltog då som ankarinvesterare i en börsintroduktion. Beslutet att delta i börsintroduktionen togs av vd Johan Magnusson.

Johan Magnusson tecknade sig även privat i introduktionen. Efter att tilldelning av aktier skett och börsintroduktionen genomförts registrerade vd transaktionen i de etablerade system för innehavsrapportering som fonden upprättat.

Compliance-funktionen gjorde bedömningen att agerandet stod i strid med regelverket som förbjuder en anställd att utnyttja kunskap om fondens placeringar eller handla i finansiella instrument där fonden för tillfället gör eller inom kort kan förväntas göra affärer för fondens räkning, där sådan kunskap finns. Regelverket förbjuder också en anställd som har rätt att lägga order för fondens räkning att samtidigt eller i omedelbar anslutning lägga order för egen räkning. Agerandet är heller ej i linje med fondens ”Värdegrund och etikpolicy” och ”Policy för hantering av intressekonflikter”.

Fondens ordförande uppmärksammades på uppgifterna under sommaren, och vid det ordinarie styrelsemötet den 30 augusti beslutade styrelsen att entlediga Johan Magnusson med omedelbar verkan.

Underlaget för styrelsens beslut och utdrag ur styrelseprotokollet finns i bifogat dokument.

Utdrag ur styrelseprotokoll 30 augusti 2019

PM: Anställdas handel i bolag som fonden samtidigt handlar i

Kontakt:

Sara Christensen, Chef Kommunikation Första AP-fonden tel. 070-968 12 50, sara.christensen@ap1.se