Första AP-fonden bekämpar illegal robothandel

Första AP-fonden deltar i en class action (grupptalan) mot ett fyrtiotal börser, högfrekvenshandlare och mäklare (Firmorna) i amerikansk domstol (United States District Court Southern District of New York). Fonden anser att Firmorna har utnyttjat respektive låtit andra utnyttja information om fondens lagda köp- och säljordrar av aktier på ett felaktigt och illegalt sätt. Skälet till stämningen är att fonden sannolikt har förlorat en ansenlig summa pengar på deras agerande. Det pris fonden fått betala när en köporder på amerikanska aktier har lagts har blivit något för högt samtidigt som försäljningspriset blivit för lågt. Eftersom Firmorna agerat systematiskt under en längre tid uppgår fondens sammanlagda förluster till stora belopp. Uppskattningsvis rör det sig om 275 miljoner kronor under en femårsperiod. Uppskattningen är givetvis behäftad med stor osäkerhet.

Utöver den ekonomiska betydelse ett positivt utfall i domstolen skulle innebära för Första AP-fonden så är fallet också principiellt betydelsefullt. I princip alla institutioner och privatpersoner som har handlat amerikanska aktier har gjort förluster på grund av Firmornas agerande. Eftersom fonden är en stor aktör på många av världens börser är det viktigt att verka för att börshandeln fungerar på ett bra och rättvist sätt. Inga aktörer ska kunna sko sig på andra aktörer bekostnad.

Domstolen har nu – efter ett långt övervägande – avvisat målet. Anledningen till detta är främst att domstolen anser sig vara fel instans för att avgöra frågan. Första AP-fondens och andra kärandens anspråk har inte sagts vara felaktiga. Domstolen anser att det istället i huvudsak är en fråga för myndigheter som reglerar finansiella marknader snarare än domstolen. Den advokatfirma som fonden använder som rådgivare har ännu inte avgjort om de rekommenderar oss och andra att överklaga domstolsutlåtandet eller inte. Första AP-fonden har dock beslutat att om ett överklagande lämnas in så ska fonden inte längre vara huvudaktör (lead plaintiff). Fonden kommer istället att delta som en vanlig käranden (plaintiff). Det beslutet påverkar inte den utdelning som fonden kan få om målet skulle vinnas i högre instans utan innebär enbart att fonden inte behöver avsätta så stora resurser i form av egen arbetsinsats under domstolsprocessen.

Första AP-fonden kommer i sin roll som stor aktör på många av världens börser fortsätta att, på olika sätt, verka för att börshandeln alltid sker på ett sätt som inte missgynnar oss och andra långsiktiga investerare och ägare.