Första AP-fonden avinvesterar bolag med fossil verksamhet

Första AP-fonden har beslutat att avinvestera bolag med fossil verksamhet. Bakgrunden till beslutet är att fonden en längre tid arbetat med att identifiera och analysera hur klimatrisker kan påverka omvärlden och därmed fondens investeringar. Fondens bedömning är att den pågående omställningen till en mindre fossilberoende ekonomi utgör en stor osäkerhet för bolag verksamma inom kol-, olje- och gasindustrin och investeringar i dessa bolag kan medföra en högre finansiell risk för fonden. Beslutet att avinvestera fossilt är ett led i att minska fondens klimatriskexponering. Fonden har även beslutat att ta fram ett antal mätbara delmål för att uppnå en koldioxidneutral portfölj 2050.

Urban Hansson Brusewitz, styrelseordförande för Första AP-fonden, kommenterar:

”Vårt uppdrag är att förvalta fondmedlen föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och uppnå en långsiktig hög avkastning samtidigt som vi främjar en hållbar utveckling utan att göra avkall på fondens avkastningsmål. En viktig del i detta är att hantera klimatriskexponeringen och anpassa den till portföljens risknivå. Genom beslutet att avinvestera bolag med fossil verksamhet tar vi höjd för den finansiella risk som en framtida omställning i linje med Parisavtalet kan medföra för fonden. Vi har även beslutat att ta fram mätbara delmål för att nå målet att portföljen ska vara koldioxidneutral 2050.”

Beslutet följer efter att fonden under en längre tid arbetat med att identifiera och analysera hur klimatrisker kan påverka omvärlden och därmed investeringsportföljen. En omställning som begränsar den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets målsättning väntas resultera i omfattande åtgärder för att minska användandet av fossila bränslen. Nya klimatregleringar, högre beskattning och utveckling av ny teknologi är möjliga lösningar för att minska de globala koldioxidutsläppen. Därutöver kan det bli så att hushåll och företag med tiden minskar efterfrågan på produkter som kopplas samman med höga koldioxidutsläpp. Fondens bedömning är att den pågående omställningen till en mindre fossilberoende ekonomi utgör en stor osäkerhet för bolag verksamma inom kol-, olje- och gasindustrin och investeringar i dessa bolag väntas medföra en högre finansiell risk för fonden.

Exponeringen mot klimatrisker har under en längre tid varit ett viktigt fokusområde för fonden, som har resulterat i att fonden successivt minskat sin exponering. Vid årsskiftet 2018/2019 beslutades om att avinvestera bolag med verksamhet inom kol och oljesand. Styrelsens beslut i december 2019 att fonden ska avinvestera bolag med fossil verksamhet är därför ett naturligt steg i detta arbete. Samtidigt ska fonden främja investeringar i bolag som aktivt bidrar till omställningen och som kommer att vara en del av en lönsam och långsiktigt hållbar ekonomi.

Urban Hansson Brusewitz avslutar:

”Vi kommer naturligtvis att fortsätta vårt viktiga påverkansarbete genom ett aktivt ägarskap. Ett viktigt bidrag i klimatfrågan är att vi som en betydande aktör kan ställa tydliga krav på bolag och förvaltare så att de accelererar sin agenda för att hantera klimatrelaterade risker.”

Kontakt:

Sara Christensen, Chef Kommunikation Första AP-fonden tel. 070-968 12 50, sara.christensen@ap1.se.

Första AP-fonden

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar 366 miljarder kronor (31 december 2019) i en portfölj bestående av bland annat noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder, infrastruktur och high yield. Investeringarna görs över hela världen. Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv och engagerad ägare. Som ägare ställer fonden höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning. www.ap1.se.