Första AP-fonden 2019: Högsta avkastningen på tio år

Första AP-fondens resultat för helåret 2019 uppgick till 48,6 miljarder kronor efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på 15,1 procent, den högsta årliga avkastningen på tio år. Det totala fondkapitalet uppgick vid årets slut till 365,8 miljarder kronor. Det starka förvaltningsresultatet 2019 innebär att den genomsnittliga årliga reala avkastningen efter kostnader under den senaste tioårsperioden uppgick till 6,9 procent, vilket väl överstiger fondens uppsatta mål om 4,0 procent.

Tillförordnad VD Teresa Isele kommenterar resultatet:

”Vårt mål är att skapa den bästa riskjusterade avkastningen för Sveriges pensionstagare, och det är därför glädjande att vi under 2019 levererade en avkastning om 15,1 procent. Det innebär att vi med god marginal överträffar våra långsiktiga mål. På längre sikt är vår syn att marknadsavkastningen kommer att avmattas och vi har därför justerat vårt medelfristiga reala avkastningsmål på 10 år från 4 procent till 3 procent. Vi har också infört ett långsiktigt avkastningsmål om 4 procent över en fyrtioårsperiod. I slutet av förra året fattade vi beslut om att utveckla förvaltningen genom nya aktiestrategier och en ny organisationsstruktur. Dessa förändringar skapar bättre förutsättningar för att nå våra avkastningsmål samtidigt som vi sänker våra årliga kostnader.”

”Vi ska bidra till en hållbar utveck­ling genom att förvalta fondmedlen på ett föredöm­ligt sätt utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning. Mot bakgrund av detta har vi under året tagit flera viktiga steg inom hållbarhetsområdet bl.a. genom att anta en utvecklad hållbarhetsstrategi och en ny klimatstrategi, utvecklat modellen för beräkning och uppföljning av koldioxidavtryck i vår portfölj samt etablerat ett hållbarhetsutskott inom styrelsen. Genom vårt hållbarhetsarbete ska vi förbättra vår riskjusterade avkastning samtidigt som portföljens koldioxidavtryck succesivt ska minska och vara koldioxidneutralt senast 2050. Tillsammans med Etikrådet och andra institutionella investerare har vi medverkat i många viktiga investerarinitiativ där vi t.ex. har agerat för att bekämpa bränderna och förhindra avskogningen av Amazonas och för att förbättra säkerheten inom gruvindustrin. Det är också glädjande att se att vi återigen uppmärksammas för vårt hållbarhetsarbete internationellt med flera utmärkelser från bl.a. Institutional Investor Europe (IIE), FN:s Principles for Responsible Investment (PRI) och Nordic Fund Selection Awards.”

Ladda ned Första AP-fondens årsredovisning för 2019 här.

Kontakt:

Teresa Isele, tillförordnad vd Första AP-fonden, tel. 08-566 20 256.

Sara Christensen, Chef Kommunikation Första AP-fonden tel. 070-968 12 50, sara.christensen@ap1.se.