Förändringar i AP-fondslagen

Den första januari 2019 förändrades reglerna i AP-fondslagen. Bland annat införs ett nytt mål om att Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna ska bidra till en hållbar utveckling genom att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt. Detta kräver ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Målet ska uppnås utan att fonderna gör avkall på det övergripande målet om långsiktigt hög avkastning.

Inför förändringen har de fyra AP-fonderna samverkat kring hur målet om föredömlig förvaltning ska uppnås. Samverkan har omfattat utveckling av en värdegrund för förvaltningen av fondmedlen, riktlinjer för redovisning av hur hållbarhetsmålet har uppnåtts, samt riktlinjer för vilka tillgångar som fondmedel inte bör placeras i.

I den gemensamma värdegrunden konstateras att legalitets­principen medför att AP-fonderna ska beakta de internationella konventioner som Sverige har ratificerat och de internationella överenskommelser som Sverige ställt sig bakom. Dessa utgör därför grunden för bedömningen av vilka tillgångar som fondmedlen inte ska placeras i.

Varje fond tolkar hur riktlinjerna ska påverka fondens portfölj, och genomför eventuella justeringar av innehaven. Med utgångspunkt i detta är Första AP-fonden sedan årsskiftet inte längre investerad i följande branscher.

  • Kärnvapen. De moderniseringar och upprustningar av existerande kärnvapen som pågår anser vi inte följer syftet med Icke-spridningsavtalet, vilket är att världen på lång sikt ska vara kärnvapenfri.
  • Tobak. Vi anser inte att investeringar i tobaksproduktion är förenliga med andemeningen i konventionen för tobakskontroll, vilken syftar till att kraftigt minska tobakskonsumtionen och tobaksrökningens skadliga effekter.
  • Kol och oljesand. Vi bedömer att utnyttjande av dessa två energislag, vilka har de absolut sämsta klimatavtrycken, försvårar möjligheterna att nå klimatmålen från Parisavtalet.

Regeringen genomför en årlig utvärdering av AP-fondernas verksamhet. Under våren 2020 kommer regeringen att utvärdera det första året med den nya lagen.