GRI-index

Innehållsförteckning enligt GRI

Första AP‐fonden redovisar verksamhetens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan som en del i årsredovisningen. Viss information redovisas också på hemsidan samt i Etikrådets årsrapport och i ägarrapporten.

Hållbarhetsredovisningen utgår från Global Reporting Initiatives riktlinjer, GRI Sustainability Reporting Standards Core nivå, inklusive det branschspecifika tillägget Finansiella tjänster (FS). Avgränsningarna är angivna i nedanstående tabell. Tabellen ger också referenser med hänvisning till var respektive upplysning finns redovisad.

Rapporterade indikatorer har valts utifrån fondens intressentbild och fondens egna prioriteringar, och speglar en gemensam syn på väsentlighet. Denna GRI‐redovisning är inte granskad av tredje part.

Aktuellt GRI-index