Ägaransvar & hållbarhet

Samarbeten för en hållbarare värld

Global vägledning och samverkan

Principer, mål och samarbeten ramar in Första AP-fondens arbete med ägaransvar och hållbarhet. Att de är många speglar att fonden har ett betydande kapital i många olika tillgångsslag.

Global Compact

FN:s minikrav för hållbart företagande, Global Compact, är kopplade till internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, anställningsförhållanden, miljö och anti-korruption. Fonden förväntar sig att alla bolag ska leva upp till dessa.

Sustainability Development Goals

FN:s 17 globala utvecklingsmål, Sustainability Development Goals (SDG), innehåller totalt 169 delmål för alla delar av samhället. Första AP-fonden strävar efter att investera i linje med målen.

Första AP-fonden har ställt sig bakom ett ställningstagande där vi ska investera i Sustainable Development Investments (SDI), vilket är investeringar som bidrar till något eller några av FN:s utvecklingsmål.

Principles for Responsible Investment

PRI är ett FN-initiativ med riktlinjer för processer som integrerar hållbarhetsfrågor i förvaltningen och den egna organisationen där Första AP-fonden är medlem sedan länge. Fonden besvarar årligen en enkät om hur principerna implementeras.

OECD:s riktlinjer

OECD har sedan länge riktlinjer för hållbarhet i multinationella företag.

Responsible Business Conduct

OECD:s principer för investerare, Responsible Business Conduct for Institutional Investors (RBC) anger hur de praktiskt ska följa och hantera sina hållbarhetsrisker. Första AP-fonden arbetar för att integrera RBC-risker i sin rapportering.

Ansvaret för mänskliga rättigheter preciseras i UN Guiding Principles. UNGP Reporting framework innehåller riktlinjer för rapportering.

International Corporate Governance Network (ICGN)

Globalt samarbete för att höja standarden inom ägarstyrning, bland annat gällande rättigheterna för aktieägare att rösta på bolagsstämmor. ICGN:s medlemmar kommer från 47 länder och förvaltar sammanlagt mer är 34 000 miljarder USD.

Global Reporting Initiative

GRI innehåller riktlinjer för redovisning av hållbarhet. Första AP-fonden tillämpar GRI/länk/ och förespråkar att även bolag gör detta.

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

Initiativ för öppen rapportering inom utvinningsindustrierna, främst oljebolag, för att undvika korruption.

Global Real Estate Sustainability Benchmark

GRESB är en global, branschdriven organisation som för investerares räkning samlar in och jämför hållbarhetsinformation för fastighetsbolag och fonder samt infrastrukturinvesteringar. Första AP-fonden kräver att fastighetsbolag och fonder rapporterar till GRESB.

CDP

Stora kapitalförvaltare ställer krav på att världens största noterade bolag ska rapportera utsläpp relaterade till klimatutmaningen. Fonden står bakom insamling av koldioxid- och vattendata.

Institutional Investors Group on Climate Change

IIGCC är en europeisk investerargrupp som samarbetar kring klimatfrågor genom att föra fram investerares synpunkter samt engagera bolag, myndigheter och andra investerare.

Montreal Carbon Pledge

Innebär att Första AP-fonden, liksom många andra investerare, åtar sig att årligen mäta och rapportera portföljens koldioxidavtryck.

Investor Platform for Climate Actions

Plattform för samarbete om aktiviteter för att minska klimatförändringar. Bakom initiativet står bland andra IIGCC, PRI och CDP och drygt 400 investerare.

Transition Pathway Initiative

TPI är ett globalt initiativ av stora investerare med fokus på hur bolag agerar i klimatfrågan och hur väl förberedda de är för en värld med ett lågt koldioxidavtryck. Första AP-fonden ingår i styrgruppen.

Climate Action 100+

Femårigt, globalt samarbetsinitiativ för investerare om att föra en dialog med de 100 bolag som bedöms ha störst koldioxidavtryck globalt. Underlag inhämtas från TPI.

Task Force on Climate-Related Financial Disclosure

TCFD är en ny expertgrupp som föreslagit hur klimatrelaterade risker bör rapporteras, efter en beställning från G20. Fonden har ambitionen att på sikt rapportera i enlighet med rekommendationerna.

AP-fondernas Etikråd

Samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden för att påverka utländska bolag att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Hållbart Värdeskapande

Samarbetsprojekt mellan 17 av Sveriges största institutionella investerare och Nasdaq OMX för att lyfta fram betydelsen av att företag arbetar strukturerat med och rapporterar om hållbarhetsfrågor.

Institutionella Ägares Förening

Samarbete mellan AP-fonder, försäkringsbolags- och bankanknutna fonder och andra långsiktiga investerare. Föreningen är en av huvudmännen för svensk självreglering på kapitalmarknaden genom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaderna.

Aktiemarknadsnämnden

En del av svensk självreglering, inom ramen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaderna. Gör uttalanden, ger råd och informerar i frågor om bolag och andra aktörers agerande på den svenska aktiemarknaden.

StyrelseAkademien

En svensk ideell förening som verkar för ett professionellt värdeskapande styrelsearbete som bidrar till svenskt näringslivs globala konkurrenskraft. StyrelseAkademien samarbetar bland annat med den europeiska motsvarigheten ecoDa.

ErsättningsAkademien

Verkar för att ersättningssystem i företag är effektiva, balanserade och relevanta och uppfattas som legitima av företagets många intressenter.

Sweden Sustainable Investment Forum

SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Syftet är att öka kunskapen och intresset för hållbara investeringar hos institutionella kapitalägare och förvaltare.