Ägaransvar & hållbarhet

Hållbart värdeskapande

Investeringar integrerade med hållbarhet

På Första AP-fonden är hållbarhetsarbetet en integrerad del av vår kärnverksamhet, som är att förvalta kapital åt nutida och framtida pensionärer.

Vi håller oss informerade och skapar dialog

Grundläggande för fondens hållbarhetsarbete är att vi håller oss informerade och skapar dialog. Koncentrerade aktieportföljer, med ett begränsat antal bolag, framför allt på aktiemarknaderna i Sverige och andra utvecklade länder, skapar goda förutsättningar för att analysera och påverka bolagen.

Första AP-fonden har tagit fram en broschyr om vilka förväntningar vi har på de verksamheter vi investerar i. Broschyren kan du hitta här.

Vi för också en dialog med våra externa förvaltare för att utveckla metoder som integrerar hållbarhetsaspekter i investeringarna. Engagemanget och kompetensen hos externa partners ökar.

Systematiskt arbete med noterade värdepapper

Hela fondens noterade aktieinnehav genomlyses varje år med hjälp av externa experter för att upptäcka om något bolag kan associeras till brott mot internationella konventioner. Innehavet analyseras också löpande utifrån bredare hållbarhetsrisker med hjälp av en särskild databas. Koldioxidavtrycket mäts årligen.

För aktieinnehav som förvaltas enligt systematiska strategier används IT-baserade hållbarhetsfilter.

Bolag som emitterar räntebärande värdepapper granskas av Första AP-fonden på samma sätt som de noterade aktieinnehaven enligt ovan.

Andra innehav kartläggs

Första AP-fonden har goda kunskaper om hållbarheten i sin portfölj av helägda och delägda fastighetsbolag. Den årliga branschkartläggningen visar också att fondens bolag presterar väl. När det gäller infrastruktur är hållbarhetsfaktorer ofta centrala, på grund av investeringarnas tongivande roll i samhället.

Andra onoterade aktier ägs i de flesta fall av Första AP-fonden via riskkapitalfonder. Där används en kartläggning som underlag för utvecklande dialoger. Vi för också dialoger om hållbarhet med hedgefonder. Hedgefonder med längre investeringshorisont ombeds att rapportera om de investerar i bolag på fondens exkluderingslista.

Våra investeringar i jordbruk är begränsade, men eftersom sektorn är förknippad med hållbarhetsrisker är analyser av hållbarhetsfaktorer centrala.

Hållbarhetsövertygelser vägleder oss

Fem övergripande principer fungerar som vägledning för Första AP-fondens integrerade hållbarhetsinvesteringar:

  • Integration. Hänsyn till hållbarhetsfrågorna i investeringsprocessen ger oss bättre förutsättningar att uppfylla vårt uppdrag. Vi tror att välskötta bolag har större potential än andra bolag att generera god avkastning till låg risk över tid.
  • Prioriteringar. Vi prioriterar utvalda hållbarhetsområden. Där väger vi samman aspekter som är viktiga för portföljen; avkastning och risk, stor hållbarhetseffekt i förhållande till investerat kapital eller betydande ryktesrisk.
  • Helhetssyn. Vi ser till bolagens hela värdekedja. Hållbarhetsanalysen görs på allt från råvara till skrotning, snarare än de enskilda processer som är enklast att mäta. Kortsiktigt förbättrade nyckeltal i den samlade portföljen är mindre relevanta än långsiktiga förbättringar i bolag.
  • Påverkan. Genom att vara en aktiv och långsiktig ägare kan vi försöka påverka bolag vi äger i önskvärd riktning när det gäller hållbarhet. För större genomslag samarbetar vi med andra.
  • Öppenhet. Ökad transparens inom hållbarhet ger oss bättre underlag vid investeringsbeslut. Vi främjar utvecklingen av bättre och mer relevant hållbarhetsrapportering, både hos bolagen och oss själva.

Intressenternas prioritering

För att skapa underlag för fortsatt utveckling av hållbarhetsmålen har de fyra AP-fonderna genomfört en väsentlighetsanalys genom dialog med intressentgrupper inom finansdepartementet, pensionsgruppen, förmånstagare, samhälle, branschkollegor, leverantörer, medarbetare och portföljbolag.

Positivt förhållande mellan hållbarhet och långsiktig avkastning

Samtliga menar att AP-fondernas agerande i investeringar och förvaltning är viktigare för hållbarheten än fondens direkta påverkan genom den egna verksamheten.

Tre frågor lyftes fram som högst prioriterade; indirekt miljöpåverkan, indirekt klimatpåverkan och mänskliga rättigheter. Särskilda teman var ett affärsetiskt förhållningssätt, regelefterlevnad, en hållbar leverantörskedja, mångfald, jämställdhet, anti-korruption och arbetsvillkor.

Intressenterna poängterade att AP-fonderna kan öka förtroendet genom samarbete, ökad transparens och mer aktiv kommunikation. Att visa på det positiva förhållandet mellan hållbarhet och långsiktig avkastning uppgavs förstärka trovärdigheten och skapa trygghet bland framtida förmånstagare.

Uppföljning av fondens arbete med hållbart värdeskapande

I syfte att ständigt förbättra fondens arbete inom hållbart värdeskapande är vi transparenta och redovisar effekterna av vårt arbete. Det sker främst i fondens ägarrapport, årsredovisning och på fondens webbplats. Första – Fjärde AP-fonderna har gemensamt kommit överens om gemensamma riktlinjer för redovisning av hur målet om föredömlig förvaltning har uppnåtts.

Kontakt

Ossian Ekdahl
Hållbart värdeskapande
ossian.ekdahl@ap1.se