Ägaransvar & hållbarhet

Fonden som ägare

Ägaransvar är lönsamt

Första AP-fondens främsta mål är alltid att leverera bästa möjliga finansiella avkastning. Det målet når vi lättare genom att ta ett aktivt ägaransvar och arbeta med hållbarhet.

Fonden är en engagerad ägare och ansvarsfull investerare. Vi vill undvika icke-finansiella risker, eftersom de med tiden riskerar att bli stora finansiella risker.

Ägaransvar och hållbarhet är viktiga områden. Läs mer om dem i vår årliga ägarrapport.

De bolag som vi redan äger tar vi ansvar för genom att påverka dem i önskvärd riktning. Vi integrerar också hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen.

Med hållbart värdeskapande menar vi att bolag eller andra verksamheter som fonden investerar i måste vara långsiktigt lönsamma. Det kan de bli genom att hantera miljö och klimat, sociala frågor och bolagsstyrning på ett bra sätt.

En del av samhället

Elnätsföretaget Ellevio ingår i Första AP-fondens tillgångsportfölj. Investeringar i infrastruktur medför riskspridning och möjligheter till god avkastning, samtidigt som de kan bidra till en hållbar utveckling.

Foto: ELLEVIO/Fredrik Karlsson

Vi påverkar bäst genom att fortsätta äga

En relevant fråga för oss är alltid vad det innebär om det är vi som äger aktier, jämfört med om någon annan gör det.

Vi föredrar att stanna kvar och påverka, framför att lämna och överge bolag som inte sköter sig. Vi är ofta med och kräver ökad transparens och rapportering från bolagen eftersom det underlättar våra investeringsbeslut samt bidrar till att verksamheten förbättras. Våra förvaltare ska inte behöva vara specialister på mänskliga rättigheter eller koldioxidutsläpp, deras fokus är att värdera framtida risker och möjligheter i investeringarna.

Hållbarhetsaspekter integreras i investeringsbesluten.

För att nå hög avkastning till låg risk integreras hållbarhetsaspekter i investeringsbesluten. Vi fokuserar på resurseffektivitet, det vill säga en ansvarsfull användning av naturresurser, humankapital och finansiellt kapital. Hållbara investeringar är bra för avkastningen, pensionärerna och planeten.

Första AP-fonden samarbetar i många frågor med andra ägare, ofta i bolag där vi önskar få till en förändring.

En översikt över fondens agerande inom ägaransvar och hållbarhet ges i den årliga ägarrapporten.

Kontakt

Ossian Ekdahl
Chef Ägaransvar
ossian.ekdahl@ap1.se