Ägaransvar & hållbarhet

Bolagsstyrning

Så påverkar vi som ägare

Första AP-fonden är en aktiv och engagerad ägare. Vi utgår alltid från vad som är bäst för bolagen själva och för deras aktieägare. Det gynnar dagens och morgondagens pensionärer bäst.

De verksamheter vi investerar i ska följa internationella konventioner, nationell lagstiftning och relevanta bolagsstyrningskoder. Företagen ska även leva upp till fondens ägarpolicy. Bolag där fonden har en större röstandel omfattas dessutom av särskilda ägardirektiv, och där har vi egna styrelserepresentanter.

Det som på lång sikt är bäst för bolagen själva och deras aktieägare gynnar även pensionärer.

Vi utövar ägaransvar genom röstning, styrelsetillsättningar, dialoger, rättsprocesser, påverkan av självreglering och lagstiftning samt exkludering av bolag. I vissa delar skiljer sig vårt agerande mellan Sverige och andra marknader.

Röstning starkt verktyg

Vi röstar så ofta som möjligt på bolagsstämmor. Ambitionen är att rösta på samtliga stämmor i svenska bolag och där det är praktiskt möjligt i utländska bolag.

Vi är mest aktiva i frågor som rör styrelseval och ersättningsfrågor. Ersättningar ska inte styra bolaget åt fel håll.

Sverige

I svenska bolag har aktieägarna både rätt att rösta och att lägga förslag till stämman. Vi röstar på stämmor i alla de 28 bolag vi äger aktier i. Bolagsstyrning i Sverige följer aktiebolagslagen, med tydlig rollfördelning mellan ägare, styrelse och företagsledning, samt ett omfattande ägarinflytande.

Utländska utvecklade marknader

Utomlands röstar vi i nästan alla bolag på utvecklade marknader. Här tar vi hjälp av extern expertis, som analyserar stämmopunkterna och skapar underlag för våra beslut.

Det är vanligt att andra förhållanden än i Sverige gäller här. Exempelvis är VD och styrelseordförande ofta samma person och ett visst antal röster krävs för att få lägga fram förslag på stämman. Att ägarinflytandet är mindre medför att vi oftare röstar emot styrelsens rekommendationer i utländska bolag.

Utländska tillväxtmarknader

För att rösta på tillväxtmarknader krävs omfattande kännedom om varje bolag och land. Vi röstar i viss omfattning, genom noga utvalda externa förvaltare.

Valberedning ger inflytande

Fonden deltar i allt fler valberedningar i svenska börsbolag och medverkar där aktivt till att föreslå kandidater till styrelser. Vi verkar för att styrelserna ska ha rätt sammansättning med hänsyn till kompetens, integritet och mångfald.

Dialog löser problem

En dialog kan leda till att problem rättas till, vilket också skapar förutsättningar för att värdet på bolaget ökar. Vi tror inte att problem i bolag försvinner om vi säljer våra aktier.

Rättsprocesser mot korruption

När det behövs vidtar vi rättsliga åtgärder mot bolag för att återvinna förluster, oftast då bolaget agerat oansvarigt i förhållande till ägarna. Sådana rättsprocesser är särskilt vanliga i USA.

Regler kan och bör förändras

Vid behov driver vi aktivt på för att förändra regelverk och standarder, exempelvis gällande ägarrättsdirektiv. Detta sker ofta i samarbete med andra ägare.

Exkludering sista åtgärd

Om dialogen inte leder till att problemen löses inom rimlig tid, vanligen inom fyra år, exkluderas bolaget. Det innebär att vi avyttrar vårt innehav och utesluter bolaget från framtida investeringar.