Ägaransvar & hållbarhet

Ägarpolicy

Tydliga riktlinjer för agerandet

Första AP-fondens ägarpolicy ligger till grund för fondens arbete med ägarfrågor. Den innehåller tydliga riktlinjer i de vanligaste frågorna inom ägarstyrning. Läs Första AP-fondens gällande ägarpolicy här, beslutad 17 december 2017.

Ägarpolicyn består av åtta principer för bolagsstyrning och företagens sociala och miljömässiga ansvarstagande:

  • Rösträtt. Rätten att rösta på bolagsstämmor ska vara oinskränkt. Förändringar i rösträtten ska vara frivilliga.
  • Likabehandling. Aktier med samma ekonomiska rätt ska behandlas lika. Minoritetsaktieägare ska skyddas.
  • Kapitalstruktur. Kapitalstrukturen ska vara lämplig med hänsyn till framtida vinstmöjligheter. Kapital som inte används effektivt bör delas ut till aktieägarna.
  • Bolagens styrelse. Aktieägarna ska ha rätt att utse styrelsen. Ledamöter ska ha rätt kompetens och hög integritet. Sammansättningen ska främja mångfald. Arvoden ska vara marknadsmässiga, skäliga och spegla kraven som ställs på ledamöterna.
  • Ersättningar. Ersättningen till ledande befattningshavare ska gagna bolaget och vara skälig, marknadsmässig och kunna motiveras öppet för bolagets intressenter.
  • Revision och intern kontroll. Revisorerna utses av aktieägarna. Höga krav ställs på oberoende gentemot bolaget och dess ledning.
  • Miljö och sociala frågor. Om en verksamhet kan associeras till kränkning av en konvention som Sverige skrivit under ska fonden påverka företaget. I sista hand, om inget annat hjälper, ska fonden utesluta bolaget ur sitt placeringsuniversum.
  • Informationsgivning. Verksamheterna ska söka en öppen dialog med aktieägarna, med korrekt, tydlig, saklig och trovärdig information.