Vi investerar pensionskapitalet för att det ska växa.

Det här är
Första AP-fonden

Första AP-fonden förvaltar en del av kapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet. Avkastningen ska på lång sikt vara minst 4 procent.

Våra tillgångar på 324 miljarder kronor fördelas i en global portfölj med aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder.

Vi investerar långsiktigt och hållbart, och agerar ansvarsfullt som ägare.

Fondkapital
per 31 december 2018

324 mdkr

Genomsnittlig avkastning
de senaste tio åren

7.4 %

Till pensionssystemet
under 2018

6.8 mdkr

Aktuellt

Se alla nyheter

AP-fondernas etikråds årsrapport: Nya problemområden i fokus under 2018

Under 2018 har Etikrådets arbete och engagemang bland annat fokuserat på problemområden som Facebook och mänskliga rättigheter, bekämpningsmedel som hotar binas överlevnad samt på legaliseringen av cannabis i Kanada och framväxten av noterade cannabisbolag.

Ny ordförande och nya styrelseledamöter i Första AP-fonden

Regeringen har idag utsett Urban Hansson Brusewitz till ordförande i Första AP-fondens styrelse. Peter Hansson, Per Klingbjer och Charlotte Nordström utses samtidigt till styrelseledamöter.

Magdalena Håkansson ny Hållbarhetsansvarig på Första AP-fonden

Första AP-fonden har anställt Magdalena Håkansson som hållbarhetsansvarig. Genom rekryteringen tillförs värdefull kompetens och erfarenhet i ett skede där kraven på AP-fonderna som ansvarsfulla investerare och ägare skärpts.

Resultatet av granskningen av Första AP-fondens internkonferens i Frankrike

Styrelsen i Första AP-fonden beslutade den 17 december 2018 i samförstånd med verkställande direktören att uppdra till KPMG att granska om den internkonferens som genomfördes i Frankrike i oktober 2016 följde Första AP-fondens regler och policy samt om det förelåg någon intressekonflikt. Granskningen är nu genomförd.

AP-fonder bildar Polhem Infra för investeringar inom infrastruktur

Polhem Infra kommer att investera i fastigheter med verksamheter som bedriver eller tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster och tillgångar såsom exempelvis förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur. Bakom Polhem Infra står svenskt pensionskapital genom ägarna Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden.

Läs mer på Polhem Infras webbplats

På bilden Kerstin Hessius vd Tredje AP-fonden, Johan Magnusson vd Första AP-fonden och Niklas Ekvall vd Fjärde AP-fonden.

Överträffar det långsiktiga målet

Den genomsnittliga årliga reala avkastningen efter kostnader den senaste tioårsperioden uppgick till 7,4 procent, vilket överstiger målet om 4,0 procent.

Ny lag öppnar för bättre avkastning

Första AP-fondens investeringsval styrs av AP-fondslagen. En lagändring väntas ge förbättrade möjligheter att agera för pensionärernas bästa.

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges Riksdag.

”Fonden är uthållig och ställer krav”

– Första AP-fonden är en bra ägare som är uthållig men också ställer tydliga krav på hållbarhet och lönsamhet, säger Mikael Granath, VD för bostadsbolaget Willhem.

Foto: Willhem