Om Första AP-fonden


Första AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. När inbetalningarna till systemet understiger utbetalningarna används buffertkapitalet i AP-fonderna. 

Fonden förvaltar 284 miljarder kronor (31 december 2014) i en portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder och det som går under beteckningen nya investeringar. Investeringarna görs över hela världen.

Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv och engagerad ägare. Som ägare ställer fonden höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning.

I fondens uppdrag ligger att investera så att största möjliga nytta för pensionssystemet uppnås. Det innebär att fondens ska sträva efter en hög långsiktig avkastning samtidigt som risken för dagens och morgondagens pensioner ska vara låg.

De senaste tio åren har fondens avkastning efter kostnader varit 6,9 procent, vilket överträffar målet om 5,5 procents avkastning. Första AP-fonden har höjt målet till 4,0 procent efter kostnader i reala termer mätt över rullande tioårsperioder.

En överblick över samtliga AP-fonder och deras uppdrag finns på apfonderna.se